Przejdź do treści strony

Regulamin świadczenia usługi BIP365

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SYSTEMU BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ – BIP365

Poniższy regulamin określa zasady zakładania, użytkowania i administrowania Biuletynem Informacji Publicznej – BIP365. Korzystanie ze stron internetowych wchodzących w skład BIP365 oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

Informacje zawarte w Regulaminie uzupełnia Instrukcja, która pozwala na zapoznanie się z możliwościami BIP365 oraz sposobami jego wykorzystania. Instrukcja zamieszczona jest w BIP365 pod adresem ………………………………………. System Biuletynu Informacji
Publicznej – BIP365 dostępny jest pod adresem bip365.pl

§1 Pojęcia

 1. BIP – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. BIP365 – Platforma, na której można samodzielnie utworzyć BIP dla jednostki samorządowej, stworzona przez netkoncept.com
 3. Właściciel platformy BIP365 – Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy netkoncept.com spółka jawna z siedzibą w Opolu.
 4. Jednostka/jednostka samorządowa – jednostka, która na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zobowiązana jest do prowadzenia BIP,
 5. Administrator Sieciowy BIP365 – Administrator sprawujący nadzór nad platformą BIP365,
 6. Administrator BIP365 – administrator działający w imieniu jednostki/jednostki samorządowej,
 7. Redaktor BIP – określa się w ten sposób pracownika jednostki, posiadającego uprawnienia do edycji i publikacji treści na stronach BIP365. Podlega Administratorowi BIP365,
 8. Użytkownik –każda osoba, która korzysta z treści udostępnionych na stronach BIP365,
 9. Abonament – opłata za użytkownie BIP po okresie testowym. Opłaty mogą być naliczane w okresie rocznym, miesięcznym lub kwartalnym.
 10. Umowa – porozumienie zawarte między jednostką a firmą netkoncept.com w celu utrzymania ciągłości działania systemu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Publikowanie informacji w BIP365 odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( U. 2007 nr 10 poz. 68).
 2. BIP365 – w okresie testowym uruchamiany jest bezpłatnie.
 3. Okres testowy – to czas, w którym Jednostka nie ponosi kosztów za uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej, pozwala on na zapoznanie się z działaniem systemu, zakładaniem kont redaktorom BIP oraz wprowadzaniem treści. Okres testowy trwa
  14 dni.
 4. Po okresie testowym – jeśli Administrator BIP365 nie wyrazi zainteresowania podpisaniem umowy BIP jednostki wraz z zawartością zostanie usunięty.
 5. Administrator BIP365 odpowiada za treści strony Podmiotowej BIP oraz ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone na niej treści.
 6. Jednostka zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych informacji związanych z bezpieczeństwem systemu.
 7. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku udostępniania przez Jednostkę osobom niepowołanym poufnych informacji, odpowiedzialność ponosi Jednostka.
 8. Administrator Sieciowy BIP365 zastrzega sobie prawo do samodzielnej modyfikacji konfiguracji danej Strony Podmiotowej BIP w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu BIP365.
 9. Usunięcie i zaprzestanie udostępniania Strony Podmiotowej BIP365 następuje na wniosek Jednostki.

§3 Rola Administratora Sieciowego BIP365

 1. Rolę Administratora Sieciowego BIP365 pełni pracownik wyznaczony przez firmę netkoncept.com spółka jawna.
 2. Do zadań Administratora Sieciowego BIP365 należy:
  1. nadzór nad konfiguracją i prawidłowym funkcjonowaniem systemu BIP365,
  2. współpraca z Administratorem BIP365, w tym nadzorowanie prawidłowego usunięcia awarii i nieprawidłowości w technicznym funkcjonowaniu systemu w możliwie jak najkrótszym czasie; udzielanie niezbędnej pomocy technicznej w celu realizacji
   zadań związanych z prowadzeniem Strony Podmiotowej BIP365.

§4 Rola Administratora BIP365

 1. Administrator BIP365 to osoba odpowiedzialna za zarządzanie Stroną Podmiotową BIP.
 2. Do zadań Administratora BIP365 należą:
  1. zarządzanie strukturą Strony Podmiotowej BIP,
  2. nadawanie uprawnień Redaktorom,
  3. Współpraca z Administratorem Sieciowym BIP365, w tym niezwłoczne zgłaszanie informacji o awariach i nieprawidłowościach w technicznym funkcjonowaniu BIP365,
  4. współpraca z Redaktorami BIP.

§5 Wsparcie techniczne

 1. Wsparcie techniczne – przez okres 3 miesięcy jest darmowe.
 2. Do wsparcia technicznego zaliczamy wszelkie problemy z publikacją, awarie systemu, problemy z logowaniem do systemu.
 3. Po 3 miesiącach wsparcie techniczne można wykupić zgodnie z zapotrzebowaniem.